Covid-19 Important Update

Due to the rise in the number of Coronavirus cases in Cardigan and the surrounding area over the weekend, Cardigan Health Centre is limiting all face to face contact that is not immediately necessary. If you are experiencing chest pain, blood loss or collapse, please dial 999 immediately. We are fully operational and are operating a triage system over the phone. Our secure online consultation, e-consult, is also available for your use. Please DO NOT turn up at the surgery unless you have an appointment and have been specifically asked to do so- you will be asked to leave. All routine appointments will be postponed for a period of at least 2 weeks. If you need to speak to the surgery then please telephone us on 01239 612021. The lines may be busy -we ask you to be patient and persevere in order for us to deal with your calls. We trust you understand our aim in minimising risks to both patients and staff and thank you for your co-operation during this time.

Yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion o’r Coronafeirws yn Aberteifi ag ardaloedd cyfagos dros y penwythnos, mae Canolfan Iechyd Aberteifi yn cyfyngu ar unrhyw gyswllt wyneb yn wyneb nad yw’n angenrheidiol ar fyrder. Os ydych yn teimlo poen yn y frest, tagu, colli gwaed neu llewyg, galwch 999 yn syth. Rydym yn hollol weithredol ac yn gweithredu system brysbennu dros y ffon. Mae ein sytem ymgynghori ar-lein ddiogel, e-consult hefyd ar gael ar eich cyfer. PEIDIWCH a throi i fyny i Ganolfan Iechyd Aberteifi os nad oes gennych apwyntiad neu eich bod wedi cael cyngor penodol i wneud hynny, os gwelwch yn dda- bydd y stafff yn gofyn i chi adael. Caiff unrhyw apwyntiadau arferol eu gohirio am o leiaf bythefnos. Os oes angen arnoch siarad gyda’r feddygfa, ffoniwch ni ar 01239 612021. Efallai bydd y linellau yn brysur- gofynnwn i chi ddyfalbarhau a bod yn amyneddgar er mwyn in ni fedru delio gyda’ch galwadau. Hyderwn y byddwch yn deall ein amcanion o leihau risgiau i gleifion ag i staff y feddygfa a carwn ddiolch i chi am eich cydwethrediad yn ystod y cyfnod hwn.